A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1-től a járási hivatal hatáskörébe kerül.

Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható majd meg:

 • a foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
 • az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá).

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:

 • alanyi ápolási díj (az alapszerű, a fokozott ápolási szükségletekre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),
 • időskorúak járadéka,
 • alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
 • egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

 

 

 1. március 1-től megszűnik:
 • lakásfenntartási támogatás,
 • adósságkezelési szolgáltatás,
 • méltányossági ápolási díj,
 • méltányossági közgyógyellátás.

 

Az önkormányzat által biztosított ellátás neve 2015. március 1-től egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújtanak támogatást. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

A Képviselő-testületnek 2015. február 28-ig meg kell alkotnia rendeletét, amelyben dönt arról, hogy milyen támogatások kerüljenek bevezetésre a községben.

Az egyes ellátásokat érintő változások:
Aktív korúak ellátása

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban –a hatáskörváltozáson túl- nem várható változás. 2015. február hónapra járó foglalkoztatást helyettesítő támogatást és rendszeres szociális segélyt 2015. március 5-ig még a települési önkormányzatoknak kell folyósítani, ezt követően a foglalkoztatást helyettesítő támogatást és a rendszeres szociális segélyt átalakult formában a járási hivatal folyósítja.

 

A rendszeres szociális segély 2015. március 1-től ebben a formában nem része a szociális ellátó rendszernek, a jogosulti kör –az átalakítást követően- más ellátásokra válhat jogosulttá. Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra a jegyzőnek 2015. január 1. és 2015. február 28. között, az Szt. 2015. március 1-jén hatályos rendelkezései alapján felül kell vizsgálni.

A felülvizsgálat eredményeként 2015. március 1-től a korábban rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakul:

 

A rendszeres szociális segély 2015. március 1-től ebben a formában nem része a szociális ellátó rendszernek, a jogosulti kör –az átalakítást követően- más ellátásokra válhat jogosulttá. Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra a jegyzőnek 2015. január 1. és 2015. február 28. között, az Szt. 2015. március 1-jén hatályos rendelkezései alapján felül kell vizsgálni.

A felülvizsgálat eredményeként 2015. március 1-től a korábban rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakul:

 1. amennyiben a felülvizsgálat során a foglakoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak számára előírt együttműködést nyilatkozatban vállalják, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak:
 •  a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők és
 •  az Szt. 2015. február 28-án hatályos 37. § (1) bekezdés d) pontja szerinti személyek (önkormányzat rendeletében foglalt feltételek szerinti jogosultak),
 1.    a törvény erejénél fogva az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és
  gyermekfelügyeleti támogatásra  lesznek jogosultak:
 • az Szt. 2015. február 28-i szabályai szerint egészségkárosodottak és
 • a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók.

Az új ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-i kezdőnappal kell megállapítani. 2015. február 28-ával meg kell szüntetni azon, az Szt. 2015. február 28-án hatályos 37. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, illetve a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személy aktív korúak ellátására való jogosultságát, aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek részére előírt együttműködési kötelezettség teljesítését nem vállalja.

Lakásfenntartási támogatás

A 2015. január 1-jén folyamatban lévő valamint a 2014. december 31-ét követően lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben a lakásfenntartási támogatást egy év helyett legfeljebb a 2015. február 28-ig terjedő időtartamra lehet megállapítani.

A 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított lakásfenntartási támogatás tekintetében- a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig-  a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

Méltányossági közgyógyellátás

 1. március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében, valamint a méltányossági közgyógyellátással összefüggésben 2015. február 28-án folyamatban lévő ügyekben –a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig- a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

A méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-től kikerülnek az Szt.-ből. Az ellátás biztosítása a települési önkormányzatok számára nem kötelező, megszüntethető.

 

Önkormányzat