vadkr-ii-preview

Tájékoztatjük az érintett gazdákat, hogy a vadak által okozott kár bejelentése és az ezzel kapcsolatos ügyintézés az alábbiak szerint történik:

Az ügyintézés helye: Alacska, Dózsa Gy. u. 7.   (Polgármesteri Hivatal)

Ügyintéző:    Bencze Edit    tel.: 48/521-165     alacska@alacska.hu                           

Ügyintézési határidő: 30 nap.

Az eljárás illetékköteles. A fizetendő eljárási illeték 3.000,-Ft, melyet illetékbélyegben kell a kérelem beadásakor leróni.

Vonatkozó jogszabályok

·         A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (Vtv.)

·         79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

·         2004. évi CXL. törvény (Ket.) 58. § szakértő

Az eljárás menete

Az eljárás a károsult bejelentésére indul.

Kötelező megtéríteni a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben okozott kár öt százalékot meghaladó részét (vadkár).

A vadkár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vad vadászatára jogosult, és akinek vadászterületén a károkozás bekövetkezett, illetőleg akinek vadászterületéről a vad kiváltott.

Mezőgazdasági vadkárt a vadkárbecslési szabályok szerint a következő időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:

1.      őszi gabona: október 1. – augusztus 15.;

2.      tavaszi gabona: április 1. – augusztus 1.;

3.      kukorica: április 15. – november 30.;

4.      burgonya: április 15. – október 15.;

5.      napraforgó, szója: április 15. – szeptember 30.;

6.      borsó: március 1. – augusztus 30.;

7.      szőlő, gyümölcsös: egész évben

Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítését a kár bekövetkezésétől – folyamatos kártétel esetén az utolsó kártételtől – számított harminc napon belül lehet igényelni. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.
A vadkár megállapítását – amennyiben a földhasználó és a vadászati jogosult nem tud megegyezni – meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő végezheti. A szakértőt a jegyző nyolc napon belül rendeli ki, melynek költségeit a károsult földhasználó köteles megelőlegezni és azt jegyzői letétbe kell helyezni. (Vtv. 81/A. § l) pontja)

A kárbecslés időpontjáról és helyéről – az azon való részvétel céljából – a jegyző az érdekelteket értesíti. A kárbecslést akkor is le kell folytatni, ha a kár bejelentése az előírt határidő után történt. Ha késedelmes bejelentés miatt a vadkár vagy mértékének megállapítása bizonytalanná válik, ezt a bejelentő terhére kell figyelembe venni.

A jegyző a szakértői vadkárbecslési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár megtérítésére vonatkozóan. Ha a felek között kötött egyezség megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, a jegyző az egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja. Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti.

A károsult az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kérheti a bíróságtól kárának megtérítését. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár!

A jegyző által kirendelt szakértő által lefolytatott vadkárbecslési eljárás – ideértve a jegyző által lefolytatott eljárás költségeit is – költségeinek megfizetésére – eltérő megállapodás hiányában – a Polgári perrendtartás költségviselésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Alacska és Berente közigazgatási területvadászati jogosult:

Vöröstölgy Vadásztársaság (3644 Tardona Jókai út 49.);

képviselő:        Lovas Albert elnök            telefon: 30/322-0514

Lovas Ottó vadászmester  telefon: 30/207-2107

e-mail: juszticia98@freemail.hu

A kárbejelentés Berentén is lehetséges, az ottani polgármesteri hivatalban. Az ügyintéző Kovács Klára (48/411-435  e-mail: kovacsklara@berente.hu)