HIPA deviza beszedési technikai számla

adó1

adó2

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2019.(III.21.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, 6.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya 

1.§ A rendelet hatálya Alacska Község Önkormányzat illetékességi területén, állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységre terjed ki.

Az adó mértéke

2.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 37.§ (2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 5.000 Ft.

Záró rendelkezések

3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 16/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény az irányadók.

Ujlaki Béla                                                                 Soltész Balázs
Polgármester                                                                  Jegyző

Kihirdetés napja: 2019. március 21.

Bogdánné Lengyel Marianna
Aljegyző