Alacska Község Önkormányzat

Közbeszerzési Szabályzata

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá  a közbeszerzések során  a verseny tisztaságának biztosítása érdekében  a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve a közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos tevékenységről, valamint a felelősségi rendről az alábbi szabályzatot alkotja:

 1. A szabályzat hatálya
 1. A szabályzat hatálya Alacska Község Önkormányzat (a továbbiakban: ajánlatkérő) Kbt. hatálya alá tartozó árubeszerzéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira, valamint építési és szolgáltatási koncesszióira (a továbbiakban együttesen: közbeszerzéseire ) terjed ki.
 2. Az ajánlatkérő a közbeszerzései során, ha azok értéke a Kbt. szerinti értékhatárt eléri vagy meghaladja, köteles a Kbt., valamint e szabályzat rendelkezései szerint eljárni.
 1. A szabályzat hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik a Társulás által lefolytatott közbeszerzési eljárások  előkészítésében, lefolytatásában, valamint a jogorvoslati eljárásokban közreműködnek

 

 1. Az ajánlatkérő nevében eljáró, az eljárás során döntést hozó, illetőleg az eljárásba bevont személyek és szervezetek 
 1. Az ajánlatkérő nevében mind az uniós, mind a nemzeti közbeszerzési étékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások során az eljárást lezáró döntés meghozatalára Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult. A döntés alapján készült dokumentumokat a Polgármester írja alá.
 1. Az ajánlatok értékelésére legalább 3 tagú munkacsoport jön létre Bírálóbizottság elnevezéssel, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró  döntést hozó részére. A Bírálóbizottság tagjait visszavonásig Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg. A Bírálóbizottság akkor felel meg a Kbt. vonatkozó előírásainak, ha a tagjai megfelelő közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkeznek.
 1. A Bírálóbizottság képviseletében eljáró személyt kiadmányozási jog illeti meg a jelen szabályzatban meghatározott feladatainak ellátására vonatkozóan.
 1. A közbeszerzési eljárás előkészítésében, a felhívás és dokumentáció elkészítésében, és az eljárás más szakaszában részt vevő  személyeknek és szerveknek megfelelő –  a közbeszerzés tárgya szerinti –  szakértelemmel  kell rendelkezniük.

III.  Az ajánlatkérő nevében eljáró, az eljárás során döntést hozó, illetőleg az eljárásba bevont személyek és szervezetek  feladatai 

 1. Képviselő-testület feladatai:

– a közbeszerzési terv jóváhagyása

– a közbeszerzési terv év közben történő módosítása

– az éves statisztikai  összegzés jóváhagyása

– döntés hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételéről

– az eljárások megindításának jóváhagyása

– a lefolytatandó eljárás fajtájának meghatározása

     –  hirdetmény tartalmának jóváhagyása

– dönt a dokumentáció értékesítéséről

– dönt a felhívás módosításáról, visszavonásáról

– a közbeszerzési eljárásokat lezáró döntések meghozatala

– a szerződés tartalmának jóváhagyása

– a Bírálóbizottság tagjainak felkérése illetve megbízása

 1. Polgármester feladatai:

     – Alacska Község Önkormányzat ajánlatkérő nevében a Polgármester jár el

     – a döntések alapján készült dokumentumok aláírása

– felelős a Kbt. által előirt dokumentumok honlapra történő feltételéért

– tárgyévi közbeszerzésekről éves statisztikai összegzést készít

– közbeszerzési terv elkészítése és a Képviselő-testület elé terjesztése az adott évre

vonatkozó közbeszerzésekről

– közbeszerzési terv módosításának kezdeményezése

 1. A Bírálóbizottság feladatai:

– az értékelési eljárás lefolytatása

– tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalások lefolytatása

– a hiánypótlással kapcsolatos döntések meghozatala

– az ajánlat érvénytelenségének vizsgálata

– a kizáró okok vizsgálata

– műszaki dokumentáció tartalmának véleményezése, jóváhagyása

– írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése a döntésre jogosult részére az eljárást,

illetve több szakaszból álló eljárás esetén az eljárási szakaszt lezáró döntés

meghozatalához

– kapcsolattartás a közbeszerzésekben érintett szervekkel, illetve személyekkel

– igazolja a kiegészítő tájékoztatás, konzultáció szakmai megalapozottságát

 1. Jegyző és külső szakértő feladatai:

– az eljárás előkészítése, az ajánlati/ajánlattételi felhívás, a részvételi felhívás, a

dokumentáció előkészítése, és az eljárás megindítása előtt szükséges döntések

meghozatalát segítő előterjesztések előkészítése

– a közbeszerzési eljárás megindítása előtt meggyőződik arról, hogy fennállnak-e a

megindítás feltételei

– javaslattétel a lefolytatandó eljárás fajtájára

– javaslattétel a hirdetmény közzététele nélkül induló eljárásokban a lehetséges

ajánlattevőkre

– az eljárásba bevont személyek összeférhetetlenségének vizsgálata, írásos nyilatkozatok

bekérése

– elkészíti az ajánlati/ajánlattételi, illetve a részvételi felhívást, valamint az eljárás

megindításának jóváhagyásához szükséges előterjesztést a Képviselő-testület részére

– a Bírálóbizottság munkájának folyamatos segítése, a jogi és a szakmai háttér biztosítása

– a közbeszerzési eljárások során keletkezett iratok azonnali megküldése a Bíráló Bizottság

részére

– a felhívások megküldése, illetve megjelentetése

– felhívás módosítására, visszavonására javaslatot tesz

– előzetes összesítő tájékoztató elkészítése és megküldése a Közbeszerzési Hatóság részére

– műszaki dokumentációt összeállítja, rendelkezésre bocsátja, felel a dokumentáció

értékesítéséért

– elkészíti  a hirdetményt

– hiánypótlással kapcsolatos döntésről az ajálattevőket értesíti

– elkészíti a kiegészítő tájékoztatást, a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai jellegű részét,

jogszerű megadásáról gondoskodik

– az ajánlatok bontásának jogszerűségéért felel

– az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet megküldi az érdekelteknek

– ellátja az eljárással összefüggő közzétételi feladatokat

– szerződés tervezetet elkészíti

 

 1. A közbeszerzési eljárás előkészítése
 1. A közbeszerzési eljárás  előkészítése, az ajánlati/ajánlattételi felhívás, a részvételi felhívás, a dokumentáció előkészítése, és az eljárás megindítása előtt szükséges döntések meghozatalát  segítő előterjesztések előkészítése a jegyző és a külső szakértő feladatkörébe tartozik.
 1. A Jegyző és külső szakértő  az eljárás megindítása előtt meggyőződik arról, hogy fennállnak-e a megindítás feltételei. A jegyző és külső szakértő javaslata alapján a Képviselő-testület meghatározza a lefolytatandó eljárás  fajtáját. A jegyző és a képviselő-testület  elkészíti az ajánlati/ajánlattételi, illetve a részvételi felhívást, valamint az eljárás megindításának jóváhagyásához szükséges előterjesztést a Képviselő-testület részére.
 1. A  jegyző és a külső szakértő gondoskodik arról, hogy a dokumentáció  az eljárás megindításának időpontjáig elkészüljön.

 

 1. A közbeszerzési eljárás lefolytatása
 2. Az ajánlatkérő nevében eljáró szervek, illetve személyek kötelesek a jelen szabályzatban meghatározott feladatmegosztásszerint  összehangoltan lefolytatni a közbeszerzési eljárásokat.
 3. Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás alapjául szolgáló becsült érték meghatározásakor az egy költségvetési évben, tárgyév január 1-december 31 közötti időszakban, beszerzendő áruk, megrendelendő szolgáltatások értékét veszi figyelembe. A közbeszerzési eljárás alapjául szolgálóbecsült érték meghatározásakor a Kbt. 11. §-ában  előírtak szerint jár el.

 

 1. A közbeszerzési eljárás belső ellenőrzése

 

 1. Az eljárásokat a belső ellenőrzési rendszer keretében ellenőrizni kell, az ajánlatkérő – mindenkor hatályos-  belső ellenőrzésre vonatkozó előírásaiban, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint.

VII.  A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje

 

 1. Az ajánlatkérő nevében a Polgármester minden év március 31.napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készít az adott évre tervezett közbeszerzésekről, melyet a Képviselő-testület hagy jóvá. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet legalább 5 évig meg kell őrizni.
 1. Előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény esetén a közbeszerzési tervet módosítani kell, melyre a Képviselő-testület jogosult. A módosítást minden esetben meg kell indokolni. A módosítást a Polgármester kezdeményezi.
 1. Az egyes eljárások lefolytatásával kapcsolatban felmerülő valamennyi adminisztrációs kötelezettség az eljárási cselekményt végző szervet, illetve személyt terheli. Az eljárásban keletkezett összes iratot, dokumentumot eredeti példányban a Bírálóbizottság részére azonnal meg kell küldeni.
 1. Az eljárás során valamennyi dokumentumot írásban kell elkészíteni, és az egyes eljárási cselekményeket a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően írásban kell rögzíteni.
 1. Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot az eljárás  lezárultától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 évig az ajánlatkérő irattárában  meg kell őrizni.
 1.  Az ajánlatkérő nevében a Polgármester a tárgyévi közbeszerzésekről  külön jogszabályban meghatározott  minta szerint éves statisztikai összegzést készít, melyet  – a Képviselő-testület jóváhagyását követően –   legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.napjáig a Közbeszerzések Hatóságnak megküld.

VIII.  Az ajánlatkérő nevében eljáró, az eljárás során döntést hozó, illetőleg az eljárásba

          bevont személyek és szervezetek felelősségi köre

 

 1. Az eljárások szabályszerűségéért, illetve jogszerűségéért a jelen szabályzatban meghatározott feladatmegosztás szerint eljáró szervek, illetve személyek felelősek.
 2. Az eljárások adminisztrálásáért az egyes eljárási cselekményeket végző szervek, illetve személyek felelősek. Az eljárás során keletkezett iratok megőrzéséért a Polgármester felelős.
 3. Az eljárást lezáró döntésért a döntést hozó a felelős.

 

 1. Záró rendelkezések
 2. Jelen szabályzat a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a kihirdetése után megkezdett közbeszerzések során kell alkalmazni.
 3. Hatályát veszti Alacska Község Önkormányzat3/2011. Közbeszerzési Szabályzata.

 

Alacska, 2012. április 23.

 

Bogdánné Lengyel Marianna

Jegyző

 

Ujlaki Béla

Polgármester