május 8, 2023 Hírek Nincs hozzászólás

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BERENTE-ALACSKA TELEPÜLÉSEK ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
Berentei Tündérkert Óvoda
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

intézményvezető (magasabb vezető)

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Az intézményvezetői megbízás magába foglalja az óvodavezetői feladatok teljes körű ellátását. Az óvodavezető feladata az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának, nevelésének megszervezése és valamennyi feladat, amelyet jogszabály hatáskörébe utal. Szervezi, irányítja, ellenőrzi a Berentei székhely óvoda és a tagóvoda (Alacska) pedagógiai, tanügyi feladatait. Az intézmény alkalmazottjai felett gyakorolja a munkáltatói jogkört.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  köznevelés
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Berente
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre, 4 hónap próbaidő megjelölésével kerül megkötésre, a vezetői kinevezés 5 éves határozott időtartamra szól. Pályázat benyújtása elektronikusan a kozszolgallas.ksz.gov.hu oldalon keresztül vagy a ph@berente.hu e-mail címre, és postai úton is a Társulás címére történő megküldésével (3704 Berente, Esze Tamás u. 18.) A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást visszavonja, valamint a pályázati felhívást eredménytelennek nyilvánítsa.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, 326/2013. (VIII.30) Korm. rendelet 6. számú mellékletében meghatározott szakképzettség, szakvizsgázott óvodapedagógus
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  5
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  2
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  Pedagógus munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai tapasztalat
  Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
  Pedagógus munkakörben szerzett, legalább 2 év vezetői tapasztalat
  Vele szemben ne álljon fenn a Kjt. 20.§. (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró ok
  Költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
  Cél- és feladat-orientáltság (vezetői)
  Kreativitás, innováció (vezetői)
  Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
  Kommunikációs készség (vezetői)
  Konfliktus-kezelés, érdekérvényesítés (vezetői)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  vezetői program
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.06.05. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  A pályázati határidőt lejártát követő 21 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott 3 tagú bizottság hallgatja meg, melynek véleményezését követően a társulási tanács dönt az intézményvezető személyéről.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.07.10. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.berente.hu; www.alacska.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.08.15.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.05.08.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Written by admin.alacska