október 6, 2022 Hírek Nincs hozzászólás

TÁJÉKOZTATÁS

Szabadtéri égetés végzésével összefüggő szabályokról

 

A belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza

a kérelmező nevét és címét,

az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,

az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),

az irányított égetés indokát,

az égetéssel érintett terület nagyságát,

az égetés folyamatának pontos leírását,

az égetést végző személyek nevét, címét,

az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,

a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és

a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.

A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.

A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.

A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

Az irányított égetést felügyelő személyeket a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra ki kell oktatni. A kioktatás tényét a mellékletben lévő tűzvédelmi oktatási naplóban kell rögzíteni.

Az irányított égetéshez a feltételek biztosítása a külső munkavállaló esetén a külső vállalkozó feladata. A megfelelő tűzvédelmi felszerelések biztosítása úgy történhet, hogy a munkavégzés környezetében elhelyezett tűzvédelmi felszerelések, eszközök helyükről való elmozdítása ne következzen be, így a szükséges felszerelést, eszközt többletként kell a munkavégzés helyszínén elhelyezni.

Az irányított égetés befejezését az engedély kiadójának be kell jelenteni.

 

Önkormányzat

Written by admin.alacska